Klauzule Informacyjne

Klauzula informacyjna – kontrahenci (klienci/dostawcy):

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZALCO Sp. z o.o., Bażancia 43, 02-892 Warszawa. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym dane.osobowe@zalco.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, podstawa prawna: – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy oraz Art. 6 ust. 1lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej. Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie praw i obrona roszczeń, zapobieganie oszustwom;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące z administratorem przy realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do momentu wyrejestrowania ze sklepu internetowego;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.

 

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZALCO Sp. z o.o., Bażancia 43, 02-892 Warszawa. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym dane.osobowe@zalco.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora lub strony trzeciej w ramach prowadzonej działalności biznesowej przez administratora;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające zarządzające stroną www;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj; Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

Klauzula informacyjna – Newsletter:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZALCO Sp. z o.o., Bażancia 43, 02-892 Warszawa. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym dane.osobowe@zalco.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej jakim jest marketing bezpośredni;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące usługi w imieniu administratora oraz podmioty przetwarzające;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj; Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości przesłania informacji handlowej.

 

Klauzula informacyjna –  rekrutacja:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZALCO Sp. z o.o., Bażancia 43, 02-892 Warszawa. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych należy się kontaktować pod adresem mailowym dane.osobowe@zalco.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust.1 lit. c RODO tj. przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a tj. udzielonej przez Pani/Pana zgody;
 5. administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w celu aktualnej rekrutacji, a także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę;
 6. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy lub do dnia odwołania zgody;
 7. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające;
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Na żądanie dane w każdym momencie można równieć wycofać lub przenieść;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. podanie danych osobowych w zakresie regulowanym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym.
Scroll to Top
Przewiń do góry